ഹോം വീഡിയോയിലെ മിസ്റ്റി ബ്ലോജോബ്, ഡിക്കിനെ ആവേശത്തോടെ മുലകുടിക്കുന്നു