എന്റെ നഗ്നമായ കട്ടിയുള്ള കോഴിയുടെയും രോമമുള്ള പന്തുകളുടെയും ചില ചിത്രങ്ങൾ