എന്റെ അടിമ, വളരെ അർപ്പണബോധമുള്ള പാദങ്ങളും കോഴിയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു