അവളുടെ പൂറ്റിലെ വിരൽ മുലകൾ കവർന്നെടുക്കുകയും നനഞ്ഞ പൂറിൽ വിരലോടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു