തന്റെ കുണ്ണയെ പരിശീലിപ്പിക്കാനും നീട്ടാനും തയ്യാറായ വൃത്തികെട്ട നായ അടിമ