എന്റെ സഹോദരൻമാരുടെ കൊമ്പൻ ഏഷ്യൻ, അവളുടെ മണ്ടത്തരങ്ങൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ ബ്ലാക്ക് ഡിക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നു