എന്റെ ആൺ കഴുത ദ്വാരം ഇപ്പോൾ എന്നിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകാൻ വലിയ കോഴി ആഗ്രഹിക്കുന്നു