ശൃംഗാരിയായ ഭാര്യ അടുക്കളയിൽ അവളുടെ ചീഞ്ഞ പൂറ്റിൽ മുഷ്ടിചുരുട്ടി