വലിയ മുലകൾ ഉള്ള കൊമ്പൻ ഹുക്കർ അവളുടെ കഴുതയെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു