കൈകളും കാൽമുട്ടുകളും, പതുക്കെ എന്റെ കോഴി കഴുതയെ അവൾ എന്നെ ഭോഗിക്കുന്ന കാഴ്ച