ഇറുകിയ കുണ്ണയുടെ ദ്വാരത്തിന് മുകളിലൂടെ ലാറ്റിന കുനിഞ്ഞ് അടുത്ത് തുളച്ചുകയറി