എന്റെ അടിമയെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു - ആദ്യമായി കഴുത പ്ലഗ് ബെഡ് കെട്ടി, കഴുതയെ ചതിച്ചു