സ്ലട്ട് അവളുടെ ബോയ്ഫ്രണ്ട് ഡിക്ക് മുലകുടിക്കുന്നു, അവൾ വായിൽ കംപ്സുമായി അവസാനിക്കുന്നു