വൈൽഡ് ബ്രൂണെറ്റ് അവളുടെ ഇറുകിയ കഴുതയെ ശക്തമായി അടിച്ച് ക്രീംപൈഡ് ചെയ്യുന്നു