സ്ലട്ട് ഭാര്യ കോഴി മുലകുടിക്കുന്നതും കം ഫേഷ്യലിനായി പന്തുകൾ നക്കുന്നതും 3