പർവതങ്ങളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീഴുന്ന ഫോക്സി റെഡ്ഹെഡ്