അപരിചിതർ അവളുടെ പൂറും മുലയും കാണിച്ച് തല്ലിക്കൊല്ലണമെന്ന് ഭാര്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നു