മെലിഞ്ഞ പക്വതയുള്ള ഭാര്യ നഗ്നയായി സ്വയം സ്പർശിക്കുന്നു