അവളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഒരു വലിയ കറുത്ത കോഴിയുമായി അവൾ കണ്ടുമുട്ടി