സ്ലട്ട് മിൽഫ് ബ്ലോ ആൻഡ് കംഹാർഡ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബിച്ച് മിൽഫ് ഇഷ്ടമാണ്